Tutaj jesteś: Home :: Organizacje :: Fundacja Dzieci Niczyje na pomoc dzieciom!

Fundacja Dzieci Niczyje na pomoc dzieciom!

OrganizacjeFundacja Dzieci Niczyje (FDN) jest organizacją pozarządową o charakterze non profit. Celem naszych działań jest kompleksowa ochrona dzieci przed krzywdzeniem oraz pomoc dzieciom – ofiarom przemocy i zaniedbania, a także ich rodzinom i opiekunom. Fundacja została założona w 1991 roku z inicjatywy Aliny Margolis-Edelman – lekarki i działaczki społecznej, realizującej w Polsce misję organizacji Medecins de Monde .Swoją aktywność rozpoczęliśmy od przeprowadzenia (na terenie Warszawy) badań diagnozujących skalę i charakter problemu krzywdzenia dzieci. Wnioski z nich stały się podstawą do stworzenia strategii FDN. Tym samym, Fundacja na początku swojego istnienia stworzyła program badawczy, który stał się podstawą projektowanych działań. W kolejnych latach rozwinęliśmy program edukacyjny dla profesjonalistów, działalność wydawniczą oraz powołaliśmy specjalistyczne placówki pomocowe dla dzieci krzywdzonych i ich rodzin.Obecnie Fundacja Dzieci Niczyje prowadzi dwie placówki pomocowo-profilaktyczne dla dzieci krzywdzonych i ich rodzin, 11 specjalistycznych programów oraz liczne projekty przeciwdziałające problemowi krzywdzenia. Nasze działania są realizowane przez ponad 60-osobowy zespół.Na terenie Warszawy działają dwa ośrodki prowadzone przez FDN: Centrum Pomocy Dzieciom "Mazowiecka" oraz Praskie Centrum Dziecka i Rodziny im. Aliny Margolis-Edelman. W placówkach udzielamy bezpłatnej pomocy psychologicznej, psychiatrycznej i prawnej dzieciom – ofiarom przemocy i ich rodzinom oraz prowadzimy kompleksowe działania profilaktyczne (edukacja profesjonalistów i rodziców). Ponadto, w Centrum "Mazowiecka" udostępniamy przyjazny pokój przesłuchań dzieci (fot.1).Jako pierwsza organizacja w Polsce zajęliśmy się problematyką dzieci uczestniczących w procedurach prawnych i uruchomiliśmy program "Dziecko – świadek szczególnej troski". Fundacja, wraz z Ministerstwem Sprawiedliwości, wypracowała standardy przesłuchiwania dzieci oraz prowadzi certyfikację przyjaznych pokoi przesłuchań. W ramach ochrony małych świadków prowadzimy działalność szkoleniową i wydawniczą, pomoc prawną oraz kampanie społeczne. Od 6 lat corocznie organizujemy ogólnopolską konferencję "Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw", której celem jest edukacja profesjonalistów w zakresie pomocy dzieciom doświadczającym przemocy oraz ochrony praw dzieci uczestniczących w procedurach prawnych. (www.dzieckoswiadek.pl)W ramach programu Akademia Bezpiecznego Internetu działamy w obszarze bezpieczeństwa dzieci w Internecie. Istotnym elementem naszej aktywności w tym zakresie jest cykl kampanii społecznych "Dziecko w Sieci". Pierwszą przeprowadzoną akcją, która zwracała uwagę na zagrożenie pedofilią w sieci była kampania "Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie" (fot. 2) ze słynnymi już Wojtkiem i Anią. W ślad za nią, organizowane były kolejne etapy ("Internet to okno na świat, cały świat", "Stop cyberprzemocy"). Fundacja prowadzi serwis edukacyjny dla dzieci Sieciaki.pl (oraz w wersji dla mniejszych dzieci – przedszkolaki.sieciaki.pl), poświęcony bezpiecznemu i efektywnemu korzystaniu z Internetu. W ramach corocznej akcji "Sieciaki na wakacjach" organizujemy w Warszawie i popularnych miejscowościach wypoczynkowych pikniki edukacyjne, na których podejmowana jest tematyka bezpieczeństwa dzieci w sieci (fot. 3). Specjalnie dla najmłodszych przygotowaliśmy także kursy e-learningowe, na których można nauczyć się bezpiecznego poruszania po Internecie. Ponadto FDN, wspólnie z Fundacją Orange, prowadzi projekt Helpline.org.pl, którego celem jest pomoc dzieciom w sytuacjach zagrożenia w Internecie. (www.dzieckowsieci.pl)Ze względu na fakt, że Polska jest krajem tranzytowym dla handlu dziećmi, przed kilkoma laty rozpoczęliśmy realizację programu na rzecz dzieci – ofiar handlu i dzieci cudzoziemskich bez opieki. Jego celem jest zapobieganie procederowi handlu dziećmi poprzez zwiększanie świadomości i wiedzy profesjonalistów mających kontakt z potencjalnymi ofiarami oraz rozwijanie efektywnych systemów pomocy i procedur identyfikacji małoletnich ofiar handlu ludźmi. Wkrótce zostanie uruchomiona strona internetowa www.dzieciofiaryhandlu.pl, na której znajdą się informacje dotyczące zjawiska handlu dziećmi oraz sposobów przeciwdziałania mu. Mimo kompleksowych działań pomocowych świadczonych przez Fundację, mieliśmy poczucie, że wielu przypadkom krzywdzenia dałoby się zapobiec wcześnie rozpoczynając pracę z rodzicami. Na podstawie naszych doświadczeń i dobrych praktyk innych światowych organizacji, stworzyliśmy program profilaktyki krzywdzenia małych dzieci "Dobry Rodzic – Dobry Start". Jego celem jest ochrona małych dzieci przed krzywdzeniem poprzez wsparcie ich rodziców w wychowaniu bez przemocy oraz promocję dobrego rodzicielstwa. W ramach programu prowadzone są działania edukacyjne skierowane do rodziców i profesjonalistów. Rodzicom małych dzieci świadczona jest także pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Ważnym elementem programu jest Lokalny System Profilaktyki Krzywdzenia Małych Dzieci, którego celem jest dotarcie z informacją o możliwości pomocy do wszystkich rodziców oczekujących na dziecko i rodziców dzieci do lat 3 w danym środowisku lokalnym. W bieżącym roku przeprowadziliśmy ogólnopolską kampanię społeczną "Dobry Rodzic – Dobry Start" (fot. 4), której celem było zwrócenie uwagi na fakt, że rodzicielstwo jest trudnym zadaniem i warto sięgać po dodatkowe wsparcie. (www.dobryrodzic.pl)Podążając za inną potrzebą – koniecznością wsparcia interdyscyplinarnej pomocy dzieciom krzywdzonym, realizujemy lokalny Programu Praski. Jego głównym zadaniem jest budowanie systemu współpracy interdyscyplinarnej wśród profesjonalistów. W ramach programu świadczona jest także bezpłatna pomoc psychologiczna i prawna dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom, a ponadto szkoleni i superwizowani są profesjonaliści oraz zespoły interdyscyplinarne działające na warszawskiej Pradze Południe. Naszym najmłodszym programem jest uruchomiony w listopadzie 2008 roku, wspólnie z firmą Polkomtel SA, Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111. To pierwszy ogólnopolski i bezpłatny telefon zaufania dla najmłodszych. Zadaniem linii 116 111 jest telefoniczne wsparcie dzieci i młodzieży w trudnych sytuacjach oraz działanie (poprzez podejmowanie interwencji, także z udziałem policji) na rzecz poprawy bezpieczeństwa osób dzwoniących. Razem z Telefonem ruszyła strona internetowa www.116111.pl, na której dzieci mogą znaleźć informacje o swoich prawach i sposobach rozwiązywania problemów. Wkrótce do szkół gimnazjalnych w całej Polsce trafią pakiety edukacyjne zawierające scenariusz zajęć, plakaty oraz ulotki informujące o Telefonie (fot. 5).Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystujmy współpracując z organizacjami pozarządowymi z krajów Europy Wschodniej: Bułgarii, Litwy, Łotwy, Macedonii, Mołdawii i Ukrainy. FDN prowadzi program konsultacyjny "Dzieciństwo bez krzywdzenia – ku lepszemu systemowi ochrony dzieci w Europie Wschodniej", którego celem jest poprawa systemu pomocy dzieciom poprzez zwiększanie kompetencji profesjonalistów oraz świadomości społecznej w zakresie problemu krzywdzenia. W ramach programu, na grunt krajów Europy Wschodniej adaptowane są publikacje i kampanie społeczne Fundacji ("Dzieciństwo bez przemocy", "Dziecko w Sieci", "Dziecko – świadek szczególnej troski", "Zobacz – Usłysz – Powiedz"). Ponadto, eksperci FDN uczestniczą w superwizjach, organizują szkolenia, konferencje i wizyty studyjne dla profesjonalistów z krajów uczestniczących w projekcie. Platformą informacyjną dla organizacji uczestniczących w "Dzieciństwie bez krzywdzenia" jest anglojęzyczny portal www.canee.net, prowadzony przez Fundację Dzieci Niczyje. Fundacja ma na swoim koncie organizację i współorganizację licznych kampanii społecznych poruszających problematykę krzywdzenia dzieci, m.in. "Dzieciństwo bez przemocy", "Zły dotyk", "Dziecko w Sieci", "Zobacz – Usłysz – Powiedz", "Dobry Rodzic – Dobry Start", "Kocham. Reaguję". Na 2009 rok planujemy jeszcze dwie kampanie medialne: "Dzieciństwo bez przemocy" – II etap, zwracająca uwagę rodziców na szkodliwość stosowania kar fizycznych wobec dzieci i promująca pozytywne metody wychowawcze oraz kampanię przeciwko wykorzystywaniu seksualnemu dzieci. Zachęcamy organizacje i instytucje z całej Polski do przyłączenia się do grona ambasadorów naszych kampanii! Dzięki swojej kompleksowej działalności docieramy z pomocą do tysięcy dzieci, rodziców i profesjonalistów w całej Polsce. Ciągle poszukujemy – badamy, obserwujemy światowe organizacje, czerpiemy dobre praktyki. Na wielu polach działania zaistnieliśmy jako pierwsi i jesteśmy dumni, że – zarażając ideą zmiany profesjonalistów w całej Polsce - tak wiele udało nam się zmienić na lepsze . Wspólnie. Wierzymy, że niesienie pomocy dzieciom jest naszym moralnym obowiązkiem i dążymy do tego, by świat był dla małego człowieka jak najbardziej przyjaznym miejscem.Więcej informacji o działalności Fundacji Dzieci Niczyje można znaleźć na stronie www.fdn.pl oraz witrynach poszczególnych programów i kampanii. Informacje dotyczące problemu krzywdzenia dzieci znajdują się na prowadzonym przez FDN portalu – www.dzieckokrzywdzone.pl.


Komentarze

Dodaj komentarz

Treść wiadomości:
Nazwa użytkownika:
Adres e-mail:
Kod weryfikacyjny:

Najnowsze osobywięcej

Avatar malwi36Avatar HanysHansAvatar SylkaAvatar And70Avatar 10august1995Avatar Marcin87chAvatar Greg17Avatar PatrycjaAvatar Anka534