Tutaj jesteś: Home :: Prawo :: O alimentach słów kilka...

O alimentach słów kilka...

Prawo

Co to jest obowiązek alimentacyjny?


Obowiązek alimentacyjny to nic innego jak obowiązek przekazania środków na utrzymanie, jak i również w miarę potrzeb - środków na wychowanie. Poprzez przekazanie, dostarczenie środków utrzymania mamy na myśli zadbanie o zaspokojenie bieżących, podstawowych potrzeb, które są niezbędne do normalnej egzystencji, np. w formie : pożywienia, odzieży, mieszkania, wyposażenia domu, leków. Natomiast dostarczenie środków wychowania to wspomaganie rozwoju umysłowego, duchowego, a także danie możliwości dalszego kształcenia się. Potrzeby utrzymaniowe i wychowawcze mogą ulec zmianie wraz ze zmianą sytuacji życiowej. Obowiązek alimentacyjny rodziców powstaje z chwilą narodzin dziecka. Od tego momentu każdy z rodziców powinien dokładać wszelkich starań w celu utrzymania i wychowania swojego dziecka.

Zakres świadczeń alimentacyjnych


Uprawnionym do świadczeń alimentacyjnych jest ten, kto znajduje się w niedostatku. Zakres świadczeń zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Jeżeli chodzi o możliwości zarobkowe zobowiązanego to bierze się pod uwagę jakie byłby w stanie uzyskać przy maksymalnym wykorzystaniu swoich zasobów (siły fizycznej, wiedzy, umiejętności). Nie musimy się więc przejmować gdy pozwany jest osobą bezrobotną, jego aktualny status zawodowy i majątkowy nie ma większego znaczenia. Zdarzają się również przypadki w których osoby zobowiązane do płacenia świadczeń alimentacyjnych próbuję przechytrzyć prawo. Specjalnie zrzekają się prawa do spadku czy darowizny po krewnych, porzucają dotychczas dobrze płatną pracę na tą znacznie gorszą lub pozostają celowo osobami bezrobotnymi. Jednym zdaniem : próbują pogorszyć swoją sytuację finansową aby płacić niższe alimenty. Prawo w takich sytuacjach zabezpiecza uprawnionego do alimentów – nie bierze pod uwagę takowej zmiany sytuacji materialnej przy ustalaniu wysokości świadczeń. Przy ustaleniu świadczeń alimentacyjnych bierze się również pod uwagę możliwość samodzielnego utrzymania się przez osobę ubiegającą się o alimenty. Jeżeli jest to dziecko zdolne do samodzielnego zaspokojenia swoich podstawowych potrzeb, utrzymania się bez pomocy rodziców to nie przysługuje mu prawo do alimentów. Chyba, że dziecko to znajduje się w danej chwili w niedostatku, nawet jeśli znalazło się w nim z własnej winy. Co ciekawe, nie zwalnia z obowiązku alimentacyjnego rodziców także to jeśli dziecko przejawia patologiczne zachowania, ma problemy z prawem (alkoholizm, narkomania, itp.) i na własne życzenie znajduje się w niedostatku. Rodzice mogą w takiej sytuacji uchylić się od obowiązku alimentacyjnego jedynie jeżeli wiąże się to dla nich z dużym uszczerbkiem, ale tylko wtedy kiedy dziecko jest pełnoletnie. Ponadto prawo wyznaję zasadę, że dziecko ma prawo do życia na takim samym poziomie, stopie życiowej jak jego rodzice. Wartość alimentów nie jest określona w żadnej ustawie, zostaje przysądzona wedle indywidualnych okoliczności i może być odmienna w każdym przypadku.

Kto jest zobowiązany do alimentów?


Nie każdy z nas wie, że obowiązek alimentacyjny nie dotyczy tylko i wyłącznie rodziców względem dzieci, ale także i pozostałych krewnych. Zgodnie z przepisami prawa rodzinnego i opiekuńczego obowiązek alimentacyjny dotyczy również krewnych w linii prostej oraz rodzeństwa. Krewnych tych dzielimy na : zstępnych (tj. syn, wnuk, prawnuk) oraz wstępnych (ojciec, dziadek, pradziadek). Jeżeli chodzi o rodzeństwo to należą oni do grupy krewnych w linii bocznej i zaliczamy do nich: siostry, braci, a także rodzeństwo przyrodnie. Obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem. W pierwszej kolejności zobowiązane są osoby bliższe stopniem pokrewieństwa, a więc wpierw musiałyby na nas łożyć alimenty nasze dzieci, następnie wnukowie, prawnukowie, dopiero później brani byliby pod uwagę nasi rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, a na koniec rodzeństwo. Krewnych o takim samym stopniu pokrewieństwa obciąża się obowiązkiem alimentacyjnym w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym. Do obowiązku alimentacyjnego zobowiązani są również małżonkowie, zarówno w trakcie trwania małżeństwa, w okresie separacji oraz w chwili po ustaniu małżeństwa. Rozwiedziony małżonek nie może domagać się od byłego współmałżonka dostarczania środków utrzymania wówczas, gdy zawarł nowe małżeństwo. Obowiązek jednego małżonka do dostarczania środków utrzymania drugiemu małżonkowi wyprzedza obowiązek alimentacyjny krewnych tego małżonka. Warto wspomnieć także o tym, że zobowiązani do alimentowania bezpośrednio po rodzicach naturalnych dziecka są ojczym lub macocha. Alimentowanie pasierba czy pasierbicy uwzględnia nie tylko pomoc materialną, ale także osobiste dbanie o ich wychowanie.

Opracowane przez Aleksandra Jarząbek

Wskazówki do napisania wniosku o alimenty


Komentarze

Dodaj komentarz

Treść wiadomości:
Nazwa użytkownika:
Adres e-mail:
Kod weryfikacyjny:

Najnowsze osobywięcej

Avatar malwi36Avatar HanysHansAvatar SylkaAvatar And70Avatar 10august1995Avatar Marcin87chAvatar Greg17Avatar PatrycjaAvatar Anka534